Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ “Tin Tăng”

Tin Phật, Tin Pháp, Tin Tăng
11/11/2019 5:14 Chiều

Trong Tương Ưng Bộ, Kinh SN 55.24, có một người dòng họ Thích, với tên là Sarakàni. Vị này là một nam cư sĩ, được Đức Phật tuyên bố rằng đã chứng quả Thánh Dự Lưu, với lòng tin kiên cố vào Phật Pháp Tăng, tuy là chưa được trí tuệ, chưa được giải thoát. …