Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ “Cho tròn chữ Hiếu mới là đạo con”

Ngày lễ Vu Lan trong Đạo Phật là ngày “Phật hoan hỷ”, ngày “Tự tứ”. Tăng, Ni tập trung vào sự tu niệm và thỉnh cầu những bậc trưởng thượng chỉ dạy mọi lỗi lầm để mình thành tâm sám hối. Ngày Vu Lan cũng là ngày “Báo Hiếu”, gợi lại lòng hiếu thảo của …