Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ “ăn chay liệu có tốt cho sức khỏe”

Sai lầm của người ăn chay là cho rằng: Sẽ tạo ra công đức. Có câu “Muốn thành Phật phải ăn chay, nhưng không phải ăn chay là sẽ thành Phật”. Bởi ăn chay chỉ là một pháp môn nhỏ tu tập để người Phật tử gìn giữ và nuôi dưỡng lòng từ, tránh xa …