Phật học

Quay về nương tựa

18/08/2020 9:37 Sáng

Để trở thành Phật tử, điều đầu tiên mỗi người cần làm, đó là phát nguyện quay về nương tựa ba ngôi báu (Tam bảo – gồm Phật, Pháp, Tăng), hay còn gọi là quy y Tam bảo. Tuy nhiên, quy y Tam bảo không phải chỉ là một …