Phật học
Mười điều tâm niệm

Mười điều tâm niệm

29/10/2013 9:22 Sáng

Ngày nay, khi đến chùa, hoặc đến tư gia Phật tử chúng ta thấy có treo bảng “10 điều tâm niệm”. Tuy nhiên, để hiểu biết về ý nghĩa của “10 điều tâm niệm” thì không đơn giản. Nay chúng tôi giới thiệu bài viết về “Mười điều tâm …