Tranh – Tượng

Chùm ảnh đẹp của Lại Diễn Đàm.

24/04/2013 5:15 Chiều

Ảnh của anh Lại Diễn Đàm luôn hướng về cội nguồn, thấm đẫm bản sắc dân tộc. Ảnh của anh Lại Diễn Đàm luôn hướng về cội nguồn, thấm đẫm bản sắc dân tộc, tác phẩm giàu tính sáng tạo, phản ánh chân thực cuộc sống bằng những hình …